StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Intern reglement

Reglement jeugdspelers en hun ouders

 

Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij KFC Eppegem te laten sporten. Daar zijn we blij om. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in onze jeugdopleiding. Het garanderen van kwaliteit en goede planning houdt in dat we afspraken maken. Dat doen we met dit reglement. We zetten alle afspraken op een rij.

 

Algemene afspraken

 

  Een speler moet aanwezig zijn op alle trainingen (van zijn ploeg) én bij de wedstrijden waarvoor hij/zij geselecteerd wordt. Indien de speler niet aanwezig kan zijn dan wordt de trainer tijdig en persoonlijk verwittigd. Tijdig informeren houdt in zo vroeg mogelijk (en minimaal 24u op voorhand). Zo kan de trainer nog zijn selectie of training aanpassen.

Wie zonder (tijdige) verwittiging afwezig is op een training speelt de volgende wedstrijd niet.

  Ingeval van afgelasting van een training of wedstrijd zal de trainer of de club zo snel mogelijk communiceren.

  Van de speler verwachten we dat hij / zij op tijd aanwezig is voor de trainingen en de wedstrijden. De afspraken (tijdstip) worden gemaakt door de trainer.

  Bij het afzetten van de spelers aan KFC Eppegem controleert men steeds of de wedstrijd of de training plaatsvindt. Een afgelasting op het allerlaatste moment trachten we te vermijden maar is niet uitgesloten.

  De verplaatsingen met de wagen gebeuren steeds in groep. De ploeg vertrekt samen aan KFC Eppegem. Uitzonderingen kunnen enkel na afspraak met de trainer.

  Indien u geen vervoer heeft voor wedstrijden op verplaatsing maakt u afspraken vooraf. Zo kan de speler zeker met iemand anders meerijden.

  De spelers ontvangen elk seizoen een kledingpakket. Voor en na de wedstrijden en tornooien dragen alle spelers de training van de club. Dit uit respect voor de sponsors van de club omdat deze een belangrijke financiële bijdrage voor onze jeugdwerking geven. De training (van het lopende seizoen) wordt enkel gedragen voor en na wedstrijden en bij andere clubactiviteiten.

  Het is voor ouders en supporters niet toegelaten om een speler te vergezellen in de kleedkamer. Uitzondering hierop zijn onze allerkleinsten (voetbalspeeltuin, U6, U7 en U8). Voor die spelers is het toegestaan dat 1 ouder meehelpt met zijn/haar kind.

  De wedstrijdkledij wordt om beurten door iemand van de ouders gewassen. De afspraken hieromtrent worden gemaakt door de trainer.

  Wij vragen de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 10 minuten na het einde van de training of wedstrijd. 

  Na een blessure wordt de speler pas toegelaten tot de training na formeel akkoord door de kinésist(e) van de club. Het consulteren van de eigen dokter of kinésist(e) vervangt het akkoord van onze eigen kinésist(e) niet. De trainer zal bepalen wanneer de speler nadien terug kan deelnemen aan wedstrijden.

  Op sociale media worden geen negatieve berichten gezet over spelers, de staf en/of de club. Als lid van de club verklaart u zich akkoord met het algemeen beleid. De trainer, coördinatoren of bestuur staan open voor alle positief bedoelde kritiek.

  Op sociale media mogen foto’s van wedstrijden en trainingen geplaatst worden, evenals foto’s van de ploeg, groepsuitstappen e.d. Er mogen nooit foto’s genomen en verspreid worden van in de kleedkamer of andere plaatsen los van het sportieve. De integriteit van de spelers mag nooit in het gedrang gebracht worden.

  KFC Eppegem is een Nederlandstalige club. Nederlands is de voertaal voor spelers en medewerkers van de club. Anderstalige spelers zijn welkom op de club. We verwachten een extra inspanning want er zal steeds Nederlands gesproken worden.

  Pestgedrag en racisme worden op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Indien een speler er slachtoffer van is kan u zich wenden tot de trainer, de jeugd-coördinatoren en/of jeugdbestuur.

 

 

Afspraken met de spelers

 

  Behandel de scheidsrechter, medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.

  Bij aankomst en vertrek geeft de speler de trainer(s) en afgevaardigde(n) steeds een hand.

  Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na elke wedstrijd (ook na een verlieswedstrijd).

  In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.

  Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Uitzonderingen worden steeds met de trainer besproken.

  Tijdens de winterperiode moet er met aangepaste kledij gespeeld worden: lange broek, lange mouwen, regenvest indien nodig. Spelers die niet met aangepaste kledij komen trainen of spelen kunnen geweigerd worden.

  Controleer bij wedstrijden nauwgezet de richtlijnen van de voetbalbond wat toegelaten is voor aanvullende kledij (mutsen, handschoenen, stretch broekjes…).

  Spelers vanaf U15 brengen bij iedere wedstrijd hun identiteitskaart mee.

  Wanneer er wedstrijden bezig zijn doet men al het mogelijke om deze niet te verstoren: niet vroegtijdig betreden van het veld, geen ballen op het veld…

  School heeft voorrang. Indien een speler verstek moet geven door de school wordt dit besproken met de trainer. Bij problemen om sport en studies te combineren kan via de trainer beroep gedaan worden op specifieke hulp die de club hiervoor ter beschikking stelt (planning studies en sport).

  Er geldt voor onze jeugdspelers een absoluut alcohol- en rookverbod op de sportaccommodatie van de eigen club en die van de tegenstander. Drugs zijn ontoelaatbaar en vallen onder de zwaarste sancties.

  Zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden is het niet toegelaten om horloges, armbanden, ringen, halskettingen, piercings…te dragen. Deze kunnen de speler en andere spelers verwonden.

  We raden aan om waardevolle zaken (GSM, horloge…) thuis te laten. KFC Eppegem is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Afspraken met de ouders en de supporters

 

  Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van KFC Eppegem, nooit op de velden.

  Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen. We verwachten van de supporters dat ze de ploeg als team aanmoedigen. Supporteren gebeurt steeds op een positieve manier met sportief gedrag en gezond enthousiasme.

  Ook wij winnen graag. Het belangrijkste is echter niet het resultaat, wel de spelkwaliteit en de spelvreugde. Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten.

  Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. Je bent er dan zelf de oorzaak van dat hij/zij eraf zal vallen. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

  Het coachen tijdens de wedstrijden gebeurt door de trainer. Er is geen inmenging van ouders en anderen in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.

  Als speler en/of ouder mag je uitleg vragen over de ploegopstelling. We verwachten dat dit op een rustige en serene manier gebeurt. Het is de trainer die de ploeg opstelt volgens zijn kennis en verwachtingen.

  Jeugdspelers belonen met centen na een goede wedstrijd is niet de correcte manier van belonen.

  Wij vragen uw kind niet te straffen door trainingen of wedstrijden te verbieden. Voetbal is een ploegsport. U straft op die manier de ploeg.

  Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.

 

 

Afspraken over de infrastructuur

 

KFC Eppegem is trots op de infrastructuur. Deze is er gekomen na jaren van investeren en hard werk. We vragen van iedereen ten alle tijde respect.

 

Sancties

 

De club wil graag op een positieve manier sportaanbod bieden aan alle leden.

 

We hebben de afgelopen jaren jammer genoeg moeten vaststellen dat door wangedrag, onsportief gedrag, vandalisme…de club meermaals in een negatief daglicht geplaatst is.

 

De club krijgt meer en meer kosten van vandalisme en boetes (voetbalbond). Bijgevolg zullen er bij het niet naleven van dit reglement sancties genomen worden. De sancties worden genomen in samenspraak tussen de trainer, de jeugdcoördinatoren en het bestuur (jeugd- en hoofdbestuur).

 

De accommodatie van de club is voorzien van camera’s die de dagelijkse activiteiten opnemen en bewaren. De privacy van eenieder wordt hierbij gerespecteerd. Bij overtredingen van dit reglement zullen de beelden gebruikt worden.

 

  In functie van de inbreuk op dit reglement (zwaarte, herhaling) kan de club de speler schorsen voor trainingen en wedstrijden. Tijdens de periode van schorsing zal de speler een aantal uit te voeren taken krijgen binnen de club die afhankelijk zijn van de situatie en leeftijd van de speler (scheidsrechter zijn, cafetaria, opruimen…). Het niet correct uitvoeren van de taken zal de periode van schorsing verlengen.

Bij herhaaldelijke inbreuk kan de club beslissen om de speler uit te sluiten.

  Indien de club geldboetes krijgt van de bond die een gevolg zijn van het overtreden van het reglement (negatieve kritiek, onsportief gedrag zoals natrappen, vechtpartijen...) dan worden deze kosten integraal doorgerekend aan de betrokkene. 

Gele en rode kaarten die het gevolg zijn van een normale inzet en normaal spelverloop worden niet doorgerekend door de club.

  Bij opzettelijke beschadiging van de infrastructuur (cafetaria, kleedkamers, trainingsmateriaal, e.d.....) worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler(s).

  Vandalisme of diefstal kunnen leiden tot uitsluiting uit onze club. Er wordt vanzelfsprekend  aangifte bij de politie gedaan.